Dậy Đi Con


Bao năm đã ngủ say rồi,

Giờ đây đứng dậy cứu, bồi non sông.

GiặcTàu đã quá cuồng ngông,

Sao con vẫn ngủ, non sông còn gì?          
    CD