Flower in a vase- Acrylic paintingHái bông hoa dại bên đường
Cắm vào lọ cổ mà thương phận mình
Một đời chìm nổi, phiêu linh
Tuổi già chấm hết vẽ tranh vui mình…
CD- Apr- 29-2020