Tâm Bình


Có giữ được Tâm Bình thì mới có thể làm giảm thiểu được những khổ đau, hoặc đến trực tiếp với mình ( do sự tác động của nghiệp lực) hoặc do mình vấy vào nghiệp của kẻ khác.

“Thấy như không thấy, nghe như không nghe, biết như không biết, đó chính là sự thản nhiên không thụ đắc”. Xin đừng hiểu lầm câu nói nầy. Có nghe, có thấy, có biết nhưng không dính mắc. Nếu có dính mắc thì chỉ một chút thôi , như dao khắc chữ trên nước, như thế sẽ làm giảm thiểu khổ đau. Vì nếu như ta cứ “chấp” đúng, sai, sai đúng thì khổ đau sẽ theo ta mãi một kiếp người. Đúng với người nầy, nhưng lại sai với người khác, đúng với thời gian nầy, không gian nầy… Nhưng lại sai với thời gian và không gian khác. Tất cả mọi việc trên đời chỉ là tương đối, chỉ là phương tiện để đạt đến cứu cánh, giải thoát, ngay cả “Pháp” cũng chỉ là một phương tiện, cũng chỉ là không! Và có lẽ” số không” sẽ là số hoàn hảo nhất! Đã là ” không” thì còn gì để tranh giành.,

Người giữ được tâm bình sẽ dễ dàng giao cảm với thế giới chân tâm. Người giữ được tâm bình sẽ cảm thông được với vũ trụ chung quanh mình, từ đó sẽ có thể lắng nghe được tiếng rên xiết , sợ hãi của từng côn trùng, nghe tiếng thì thầm của cỏ cây, và hoa lá…

Và nhất là ” giữ Tâm Bình” sẽ không tạo thêm nghiệp chướng…

Peace of Mind

Can keep Peace of Mind can reduce the suffering, either come directly to us (due to the impact of karma) or because we are involved in the karma of others…

“Seeing as not seeing, hearing as not listening, knowing as not knowing, that is the impassioned indifference”. Please do not misunderstand this saying. Listening, seeing, knowing but not being attached. If there is attachment, just a little bit, like a knife engraved on the water, that will minimize suffering. Because if we just “accept” right, wrong, wrong, then the suffering will follow us forever a lifetime. True to this person, but wrong to others, to this time, this space … But to the wrong with other time and space. Everything in the world is only relative, just a means to reach the end, liberation, even “Dharma” is just a means, just nothing! And perhaps “zero” would be the perfect number! If it’s “no,” then there’s nothing to scramble for.

People who keep their peace will easily communicate with the true world. The person who keeps the peace will be able to sympathize with the universe around him, from which he will be able to hear the groans, the fears of each insect, the whispering of the plants, and the flowers …

And especially “keeping Peace of Mind” will not create more karma …

Carolyn Do