Khói Lam Quê Ngoại- Nhạc Ngô Tín


Giai điệu buồn mán mác, nhớ man mác, đưa tôi về

một thời thơ ấu xa xưa nhưng vẫn còn đọng mãi trong

tim tôi…