Cuộc Đời Như Giấc Mộng


“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”.
Những ai không hiểu về Phật Pháp ít khi nào chấp nhận những gì hiện có rành rành tại sao lại bảo ” không” ? Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh nghĩa rốt ráo cũng chỉ là một chữ “không”, nếu như ai cũng hiểu được thì trên đời nầy còn có gì để phiền não và bám víu. Nói như thế không phải là buông xuôi mà là để sống chiêm nghiệm hiện tiền từng giây, từng phút…
“Không có mới cũng chẳng có cũ, không có đi cũng chẳng có về; đáo hay khứ thực ra chỉ là một thực tại bị chia cắt thành những khái niệm mà chỉ cần khởi tâm trí tuệ thì bỗng dưng được con mắt sáng mà nhìn, nghe, và cảm nhận cái thi vị của cuộc đời sau những tột cùng vô biên của sự phân chia, tách bạch.”
Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục nhãn tiền quá
Lão tòng đầu thượng lai
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.
Mãn Gíac Thiền Sư
Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch thơ:
Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu, già đến rồi
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua – sân trước – một cành mai”.
CD- Mồng 7- Giêng- Tân Sửu (02-18-2021)