Khai Bút, Khai Cọ đầu năm


Hoa Xuân
dính chút bụi hồng,
Hồn Xuân lay động,
nặng lòng cố hương.
CD- Mồng 1- ẤT Sửu – 02-12-2021