Không


Gió cuốn mây đen
về biển cả,
Một vầng trăng sáng
hiện trên không.
NHH- 02-08-2021