Lục Bát Đầu Xuân


Sáng nay nhìn thấy mai vàng.
Mới hay Xuân đến nhẹ nhàng buâng khuâng.
Ngày Xuân ý nhạc lâng lâng.
Hồn hoang chạnh bước dừng chân một chiều.
Tâm dù hoang phế tiêu điều.
Nàng Xuân vẫn mãi yêu kiều trong ta.
Trích tập thơ Phù Vân CD
CD- Mồng 3 Tết- Nhâm Dần