Trí Tuệ Và Vô Minh


Mọi bậc thầy tâm linh của nhân loại điều nói cho chúng ta biết rằng: Mục đích cuộc sống trên trái đất là để thực hiện sự hợp nhất với bản chất giác ngộ căn bản của chúng ta. Ta đã được gởi vào cái xứ sở đen tối và lạ lùng này là để thực hiện con người thật của ta. Có một cách duy nhất để làm việc đó, là khởi sự hành trình với tất cả hăng say, trí tuệ, can đảm và cương quyết để chuyển hóa.
Con đường trí tuệ và con đường vô minh, hai con đường nầy dẫn đến hai mục đích hoàn toàn khác nhau.
Trú trong vô minh: nghĩ mình khôn lanh, bác học, những kẻ ngu lang thang không mục đích như kẻ mù dắt người mù.
Những gì nằm bên kia cuộc đời không hiển lộ cho những kẻ khờ khạo, bất cẩn , hoặc bị của cải làm mê hoặc…
Trích “ Tạng Thư Sống Chết –Sogyal Rinpoche”
CD-Jan-21-2021